3-4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen

3-4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen

Author(s): Jämsén, Anna a (anna.l.jamsen@jyu.fi), Villberg, Jari b, Mehtälä, Anette b, Soini, Anne b, Sääkslahti, Arja c & Poskiparta, Marita b

Source: Journal of Early Childhood Education Research; Vol 2(1), p. 63-82.

Full text: PDF (in Finnish)

Abstract: The aim of this study was to determine whether season has an influence on the physical activity intensity of 3-4-year-old pre-school children. A further aim was to investigate the influence of prompting from teachers on the intensity of childrens’ physical activity. Volunteer children born in 2007 comprised the research group. The research data were collected from 14 day care centers during January & February (N 94) and August & September (N 118) 2011 by using the OSRAC-P direct observational method. The level of intensity of the childrens’ physical activity was mainly sedentary (60 %). The occurrence of moderate to vigorous physical activity was 10 %. Season had a significant effect on physical activity: children were notably more active in August & September than in January & February. Teachers very rarely prompted children to increase their physical activity but when they did, the childrens’ activity level was notably higher than in situations where there was no prompting at all. In the prompting situation, physical activity was notably higher in August & September than in January & February. In the future, it would be important to consider how day-care-centers could better benefit from seasonal changes so as to encourage children to increase their physical activity through the year.

Author-Supplied Keywords: physical activity, day-care-center, season, prompting

Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3-4-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden intensiteetin eroja päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteyttä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimusjoukko muodostui päiväkotien vuonna 2007 syntyneistä vapaaehtoisista lapsista. Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla OSRAC-P -havainnointimenetelmän avulla 14 päiväkodissa tammi-helmikuussa (N 94) sekä elo-syyskuussa (N 118) vuonna 2011. Lasten fyysinen aktiivisuus oli pääosan ajasta (noin 60 %) intensiteetiltään erittäin kevyttä. Intensiteetiltään vähintään keskiraskaan fyysisen aktiivisuuden esiintyvyys oli noin 10 %. Vuodenajalla oli erittäin merkitsevä yhteys lasten fyysisen aktiivisuuden intensiteettiin, sillä lapset olivat huomattavasti aktiivisempia elo-syyskuussa kuin tammi-helmikuussa. Varhaiskasvattajat kannustivat lapsia vain harvoin fyysiseen aktiivisuuteen, vaikka lasten aktiivisuus oli merkitsevästi suurempaa kannustettaessa. Varhaiskasvattajan kannustusta sisältäneissä tilanteissa lasten fyysinen aktiivisuus oli merkitsevästi suurempaa elo-syyskuussa kuin tammi-helmikuussa. Jatkossa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, miten päiväkodeissa voitaisiin hyödyntää eri vuodenajat paremmin ja mahdollistaa lapsille fyysiseen aktiivisuuteen kannustavat olosuhteet ympäri vuoden.

Asiasanat: fyysinen aktiivisuus, päiväkoti, vuodenaika, kannustaminen

ISSN: 2323-7414

ISSN-L: 2323-7414 online

Authors Affiliations: a, b Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos, Finland, c Jyväskylän yliopisto, Liikuntakasvatuksen laitos, Finland