Alle kolmivuotiaat paikkansa tuottajina päiväkodissa

Alle kolmivuotiaat paikkansa tuottajina päiväkodissa

Author(s): a Rutanen, Niina (niina.rutanen@uta.fi)

Source: Journal of Early Childhood Education Research; Vol 1(1), p. 44-56.

Full Text: PDF (only in Finnish)

Abstract: In multidisciplinary childhood studies, the concepts of ’space’ and ‘place’ have been applied in large extent in discussions related to childhood institutions. In this article, the concepts of space and place will be applied to early childhood education and care, from the point of view of the space and place produced by the children. The empirical material for the study has been produced by video recordings and observations in a daycare group for 1 to 3-year-olds in 2010. The main focus will be on the lived space produced by the children; how do under three-year-olds produce their own personal place (lived space) in early childhood education and care? The results indicate that children construct lived space and their relation to the physical space with body, nonverbal and verbal negotiations with their peers and on the basis of observations of others’ actions. Children negotiate the meanings related to the physical space, set boundaries for actions and also defend their physical and symbolic territories.

Tiivistelmä: ’Tilan’ ja ’paikan’ käsitteet ovat olleet näkyvästi esillä lapsuuden instituutioita koskevassa keskustelussa monitieteisen lapsuudentutkimuksen alueella. Tässä artikkelissa tarkastellaan varhaiskasvatusta tilan ja paikan käsitteitä soveltaen, lasten tuottaman tilan ja paikan näkökulmasta. Artikkelin empiirinen aineisto on tuotettu eräässä päiväkodissa alle kolmivuotiaiden lasten ryhmässä vuonna 2010 havainnoiden ja videoiden ryhmän toimintaa. Artikkelissa tarkastellaan pienten lasten tuottamaa elettyä tilaa; miten alle kolmivuotiaat tuottavat omaa henkilökohtaista paikkaansa (eli elettyä tilaa) varhaiskasvatuksessa, lapsiryhmän arjessa? Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tulokset osoittavat, että jo pienet lapset rakentavat elettyä, koettua tilaansa ja suhdettaan fyysiseen tilaan kehollisesti, nonverbaalisesti ja verbaalisesti vertaisten kanssa neuvotellen ja toistensa toimintaa intensiivisesti havainnoiden. Lapset neuvottelevat yhdessä tuotetuista fyysiseen tilaan liittyvistä merkityksistä, asettavat rajoja sekä myös puolustavat fyysistä ja symbolista toiminta-aluettaan.

Author-Supplied Keywords: space and place, under three-year-old children, children’s peer interaction

Asiasanat: tila ja paikka, alle kolmivuotiaat, lasten vertaisvuorovaikutus

ISSN: 2323-7414

ISSN-L: 2323-7414 online

Author Affiliations: a Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö