Etusivu

AVOIN KIRJOITTAJAKUTSU

Journal of Early Childhood Education Research, http://jecer.org/ 
2018 – Vuosikerta 7, numero 2
TeemanumeroLasten sosioemotionaalinen kehitys ja sen tukeminen

Vierailevat toimittajat: Merja Koivula ja Marja-Leena Laakso, Jyväskylän yliopisto ja Kerttu Huttunen, Oulun yliopisto

Tämä teemanumero kohdistuu lasten sosioemotionaalisen kehitykseen sekä sen ja kognitiivisen kehityksen ja kielenkehityksen välisiin yhteyksiin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, kuinka lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksessa ja päivähoidon arjessa tarvitaan lisää tutkittua tietoa sosioemotionaaliseen alueeseen liittyvistä teemoista. Tämä teemanumero toimii alustana koota ja jakaa tietoa varhaiskasvatuksen arjen pedagogiikkaan soveltuvista menetelmistä ja niiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.  Toivotammekin tervetulleeksi artikkelit, jotka tarkastelevat eri näkökulmista esimerkiksi seuraavia aiheita:

  1. Lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä ja niihin vaikuttavia tekijöitä
  2. Lasten emotionaalista hyvinvointia
  3. Lasten keskinäisiä suhteita ja ryhmädynamiikkaa
  4. Lapsen sosioemotionaalisten taitojen kehityksen ja kognitiivisen kehityksen sekä kielenkehityksen välisiä yhteyksiä
  5. Vanhempien ja kasvattajien roolia sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa
  6. Sosioemotionaalisten tukitoimia (interventioita) ja niiden vaikuttavuutta

Ehdotetut käsikirjoitukset voivat olla muodoltaan teoreettisia tarkasteluja, katsauksia, meta-analyysejä tai laadullisia tai määrällisiä empiirisiä tutkimusartikkeleita. Niissä voidaan kuvata esimerkiksi lasten tyypillistä, viivästynyttä tai poikkeavaa kehitystä, erilaisia tukitoimia tai muita interventioita ja niissä voi olla varhaiskasvatuksen, varhaiserityiskasvatuksen tai moniammatillinen näkökulma.

Kirjoittajia pyydetään toimittamaan yhden sivun laajennettu abstrakti artikkeliehdotuksestaan. Erikoisnumeroon valitut artikkelit arvioidaan referee-käytännön mukaisesti. Aiheen kansainvälisen näkyvyyden vuoksi suosittelemme, että käsikirjoitukset olisivat englanninkielisiä.

Abstraktien jättö: 30. marraskuuta 2017 mennessä Merja Koivulalle (merja.e.koivula@jyu.fi)
Ilmoitus hyväksytyistä abstrakteista: tammikuun alussa 2018
Käsikirjoitusten jättö: 30. huhtikuuta 2018 mennessä

Hyväksytyt artikkelit julkaistaan verkossa marras-joulukuussa 2018.


JECERin uusin numero

2017 – Vuosikerta 6, numero 1
Avoin teemoiltaan JECERin julkaisuohjeiden mukaan.

JECERin tulevat numerot

2017 – Vuosikerta 6, numero 2
Teemanumero Varhaiskasvatuksen ammatillisuus
Vieraileva toimittaja: Päivi Kupila, Tampereen yliopisto.
Käsikirjoitusehdotusten jättö 30. huhtikuuta 2017 mennessä
Päivi Kupilalle (s-posti: paivi.kupila@uta.fi)

Tämä teemanumero kohdistuu varhaiskasvatuksen ammatillisuuteen. Toivotamme tervetulleeksi artikkelit, jotka tarkastelevat eri perspektiiveistä ja vastakkainasetteluiden avulla ammatillisuuden ja asiantuntijuuden rakentumista sekä niiden erilaisia rakenteita. Tarkastelukulmat voivat olla joko yksilön, tiimin tai instituution tasolla. Ehdotetut käsikirjoitukset voivat myös käsitellä sitä, miten ammatillisuutta voidaan kehittää. Ehdotetut käsikirjoitukset voivat olla muodoltaan teoreettisia tarkasteluja, metatason tutkimuskatsauksia tai empiirisiä tutkimusartikkeleita. Aiheen kansainvälisen näkyvyyden vuoksi suosittelemme, että käsikirjoitukset olisivat englanninkielisiä. Hyväksytyt artikkelit julkaistaan verkossa marras-joulukuussa 2017.


Varhaiskasvatuksen Tiedelehti, JECER julkaisee varhaiskasvatukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta.  Lehti on kansainvälinen referee-arviointiin perustuva julkaisu, jonka artikkelit ovat suomenkielisiä tai englanninkielisiä. Sen julkaisualaan kuuluu varhaiskasvatuksen tutkimus ja varhaiskasvatusalan ilmiöiden teoreettinen ja historiallinen tarkastelu. Julkaisu on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tutkijoille, kouluttajille ja opiskelijoille sekä alan ammattilaisille, päätöksentekijöille, hallinnossa ja suunnittelussa työskenteleville sekä vanhemmille. JECER on Julkaisufoorumin tasoluokituksen tasolla 1.

Lehti on laaja-alainen varhaiskasvatuksen tiedelehti, jonka intressipiiriin kuuluu alle 8-vuotiaiden lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen kysymykset. Lehti tarkastelee varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisia, pedagogisia, ammatillisia ja koulutuksellisia kysymyksiä sekä varhaiskasvatuksen organisointiin ja johtajuuteen liittyviä teemoja.

Lehden tarkoituksena on uuden tiedon välittäminen, tieteellisen keskustelun edistäminen ja kentän palveleminen varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Lehti tarjoaa avoimen oppimisympäristön ja vertaisoppimisen foorumin, jonka kautta lukijat voivat oppia toisiltaan, jakaa osaamistaan ja kehittää varhaiskasvatusta. Lehden tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen tutkimuksen tunnettavuutta ja saavutettavuutta ja mahdollisuuksia tutkimusperustaiseen päätöksentekoon ja laadun kehittämiseen varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on viestittää uudesta varhaiskasvatuksen tutkimuksesta ja avata kansainvälisiä näkökulmia varhaiskasvatukseen.

Johanna Heikka
päätoimittaja
johanna.heikka@uef.fi
KT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto