JECER 1(1), 2012

Sisällys JECER 1(1), 2012

1. Varhaiskasvatuksen tiedelehti rakentaa varhaiskasvatustiedettä.

Hujala, E. & Turja, L. JECER 1(1), 2012, p. 1-2.

Suomalainen varhaiskasvatustutkimus on vuosi vuodelta lisääntynyt määrällisesti ja samalla se on kiitettävästi kehittänyt varhaiskasvatuksen ja lapsuuden tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Varhaiskasvatuksen tiedelehti (JECER) avaa…

2. Kasvatuskumppanuus ammatillisena yhteistyösuhteena − Eronteot muihin sosiaalisiin kumppanuussuhteisiin varhaiskasvatuksen ammattilaisten puhetavoissa.

Kekkonen, M. JECER 1(1), 2012, p. 3-21.

Kumppanuutta on aiemmin tutkittu vanhempien yhteiskunnallisia kasvattajia koskevien käsitysten, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelujen, kuntakohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja äitien kasvatuskäsitysten ja tuen tarpeiden näkökulmasta…

3. Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä.

Puroila, A-M. & Estola, E. JECER 1(1), 2012, p. 22-43.

Artikkeli kohdistuu lasten hyvinvointiin päiväkotikontekstissa. Ymmärrämme hyvinvoinnin lasten arjessa sosiaalisesti rakentuvina kertomuksina. Olemme kiinnostuneita sekä kerronnan prosessista että kertomusten sisällöistä…

4. Alle kolmivuotiaat paikkansa tuottajina päiväkodissa

Rutanen, N. JECER 1(1), 2012, p. 44-56.

’Tilan’ ja ’paikan’ käsitteet ovat olleet näkyvästi esillä lapsuuden ins-­‐ tituutioita koskevassa keskustelussa monitieteisen lapsuudentutkimuksen alueella. Tässä artikkelissa tarkastellaan varhaiskasvatusta tilan ja paikan käsitteitä soveltaen, lasten tuottaman tilan ja paikan näkökulmasta…