JECER 4(2), 2015

Sisällys JECER 4(2), 2015

1. Pre-primary school teachers’ approaches to mathematics education in Finland

Björklund, C. JECER 4(2), 2015, p. 69–92.

The purpose of this small-scale study is to examine Finnish pre-primary teachers’ approaches to mathematics education. Qualitative analyses from six in-depth interviews reveal different strategies and goals. The teachers describe themselves as the facilitating participant, express that mathematics should be framed in playful settings, and assume that it is to be learnt indirectly.

2. Does group size matter in preschool teacher’s work? The skills teachers emphasise for children in preschool groups of different size

Williams, P., Sheridan, S., Harju-Luukkainen, H. & Pramling Samuelsson, I. JECER 4(2), 2015, p. 93–108.

In recent years there has been a debate in the Nordic countries about group size in preschool and how it affects preschool teachers’ work and children’s wellbeing and learning. The aim of this article is to analyse and discuss how preschool teachers’ working with child groups of different sizes view the conditions for children’s learning and development related to different abilities and skills.

3. Sukupuolen representaatiot lastenmainosten äänimaailmassa

Martti, P. JECER 4(2), 2015, p. 109-133.

Mainonnan retoriikkaan kuuluu vaikuttaminen epäsuorasti, usein ei-kielellisten elementtien välityksellä. Äänimaailman tutkiminen osana mainosta on siksi merkityksellistä. Tässä artikkelissa käsittelen tutkimusta, jossa selvitettiin, miten lapsille suunnatuissa mainoselokuvissa käytetään ääntä vaikuttamisen välineenä. Puheen semanttinen sisältö rajattiin tarkastelun ulkopuolelle, ja mainoksista tutkittiin musiikkia, äänitehosteita ja puheen ei-kielellisiä elementtejä, kuten prosodiikkaa.

4. Vakaumukselliset vasut? Uskonto- ja katsomuskasvatuksen diskursiivinen rakentuminen varhaiskasvatussuunnitelmissa

Itäkare, S. JECER 4(2), p. 134-158.

Artikkelissa tutkitaan suomalaisen varhaiskasvatuksen uskonto- ja katsomuskasvatuksen diskursiivista rakentumista varhaiskasvatussuunnitelmissa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tutkimus. Tutkimusmenetelmänä on kriittinen diskurssianalyysi. Tutkimuksen aineistona ovat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2003/2005), Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma (2007) ja neljän helsinkiläisen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmat. Kyseisistä päiväkodeista yksi on kunnallinen ja kolme yksityistä, ja niillä kaikilla on toiminnassaan uskonnollinen lähtökohta.

5. Lasten yhteenkuuluvuuden rakentuminen päiväkotiarjen pienissä kertomuksissa

Juutinen, J. JECER 4(2), p. 159-179.

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaista lasten yhteenkuuluvuuden rakentuminen on päiväkotiarjen pienissä kertomuksissa. Tutkimus toteutettiin kahdessa päiväkodissa. Teoreettisena lähtökohtana oli yhteenkuuluvuuden politiikka, joka viittaa niihin mekanismeihin ja prosesseihin, joilla yhteenkuuluvuutta rakennetaan ja tuotetaan. Tutkimuksen metodologia pohjautui kerronnalliseen lähestymistapaan. Tutkimuksen aineisto muodostui kahdenlapsiryhmän arjessa tallennetuista vuorovaikutustilanteista lasten, päiväkodin työntekijöiden ja tutkijoiden välillä.