JECER 5(1), 2016

Sisällys JECER 5(1), 2016

1. Distributing leadership in a day care setting

Halttunen, L. JECER 5(1), 2016, p. 2–18.

Viimeaikaiset johtajuusteoriat korostavat jaettua johtajuutta, mutta on vähän näyttöä siitä, miten johtajuus käytännössä jaetaan etenkin varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tämä artikkeli tarkastelee johtajuutta kahdessa päivähoito-organisaatiossa, joiden organisaatiorakenne oli perinteisestä poikkeava. Toisessa organisaatiossa oli neljä ja toisessa viisi yksikköä. Tulosten mukaan johtajuus toteutui jaetun johtajuuden hengessä. Henkilöstö ja päiväkodin johtaja ottivat yhteistyössä vastuuta organisaatiostaan. Johtajan ja henkilöstön välinen suhde oli vuorovaikutteinen ja organisaatiossa oli valmiutta jakaa johtajan tehtäviä ja velvollisuuksia.

2. A-B-C – Shaping Alphabets with Methods of Outdoor and Multisensory Learning

Aerila, J.-A., Keskitalo, A. & Urmson, K. JECER 5(1), 2016, p. 19–43.

In this study the development of literacy skills is connected to outdoor learning, visual arts, and the thinking skills method. The study represents design research where the teachers and the researchers actively work together pursuing for more child-centered and motivating pedagogical approaches for learning literacy. The teaching experiment described in this article consists of playing with the shapes of alphabets, creating the forms of alphabets, and trying to find those alphabets in the outdoor environment, and empathizing with imaginary characters living in the immediate surroundings of the school. The methods used in the experiment brought child-centeredness and playfulness to learning. The holistic approach encouraged children to be active and supported their achieving a range of learning goals simultaneously and effectively.

3. Työssäoppiminen koulutuksen ja työelämän rajavyöhykkeellä

Ukkonen-Mikkola, T. & Turtiainen, H. JECER 5(1), 2016, p. 44–68.

Tutkimus liittyy Tampereen yliopiston koordinoimaan Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toimintaan. Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää lastentarhanopettajaopiskelijoiden työssäoppimisprosessin aikana yliopiston ja päiväkodin rajavyöhykkeellä tapahtuvaa toimintaa. Tutkimus kiinnittyy teoreettisesti rajavyöhyketoimintaan ja rajavyöhykettä jäsennetään Engeströmin kuvaaman toimintajärjestelmän osatekijöiden avulla. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tutkimusaineisto koostuu opiskelijoiden, mentoreiden ja opettajien haastatteluista, Kumppanuuspäiväkotiverkoston ohjausryhmän focus group -haastattelusta sekä opiskelijoiden kirjoitelmista.

4. Investing in home–preschool collaboration for understanding social worlds of multilingual children

Kultti, A. & Pramling Samuelsson, I. JECER 5(1), 2016, p. 69–91.

In the present study, the critical role of education in promoting social and cultural sustainability is a premise for understanding learning opportunities that are actualized in the preschool context. Information and dialogue as forms of collaboration are investigated through a directed content analysis to interpret empirical data from an in-schooling model in two preschool units, with caregivers and educators with first languages other than Swedish.

5. Exploring the narrative of a Finnish early childhood education teacher on her professional intercultural learning

Jokikokko, K. & Karikoski, H. JECER 5(1), 2016, p. 92–114.

Cultural diversity has been increasing in Finnish day care centres, implying the need for early childhood education teachers to learn how to meaningfully work with chil-dren and parents from different cultural backgrounds. This article focuses on de-scribing the intercultural learning process as narrated by a Finnish early childhood education teacher, Tanja, who has worked for more than twenty years in a multicul-tural day care context.

6. Vanhempien käsityksiä päiväkoti-ikäisten lasten kasvisten, hedelmien ja sokeripitoisten elintarvikkeiden syömiseen vaikuttavista tekijöistä

Ray, C., Määttä, S., Roos, G. & Roos, E. JECER 5(1), 2016, p. 115–135.

Vanhempien käsityksiä siitä, mitkä asiat vaikuttavat päiväkoti-ikäisten lasten kasvisten, hedelmien ja sokeripitoisten elintarvikkeiden syömiseen, ei ole juuri tutkittu. Vanhempien merkitys on kuitenkin keskeinen lasten ravitsemuksessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään vanhempien käsityksiä lasten hedelmien, kasvisten ja sokeripitoisten elintarvikkeiden syöntiin vaikuttavista tekijöistä. Kuusi fokusryhmähaastattelua toteutettiin 3–5-vuotiaiden lasten vanhemmille (N=17) syksyllä 2014.

7. Mediakasvatustietoisuuden jäsentäminen varhaiskasvatuksessa

Salomaa, S. JECER 5(1), 2016, p. 136-161.

Vaikka media kuuluu kiinteästi suomalaislasten arkeen, mediakasvatusta ei toistaiseksi ole otettu systemaattisesti osaksi varhaiskasvatustyötä. Tarve vahvistaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten mediakasvatukseen liittyvää osaamista on havaittu sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tässä artikkelissa käsitellään mediakasvatusta varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja pedagogiikan näkökulmasta. Kasvatustietoisuudella on nähty olevan merkittävä rooli kasvatustekoja ja -toimintaa ohjaavana elementtinä, joten tässä artikkelissa mediakasvatusta lähestytään Hirsjärven kasvatustietoisuuden mallin pohjalta. Artikkelissa esitellään mediakasvatuksen ja varhaiskasvatuksen tutkimukseen pohjalta tuotettu Hirsjärven kasvatustietoisuus-mallia täydentävä mediakasvatustietoisuuden malli institutionaaliseen varhaiskasvatukseen.

8. Emotional support constructing high quality scaffolding in day care

Kajamies, A., Mattinen, A., Kaurila, A.-L. & Lehtonen, E. JECER 5(1), 2016, p. 162-188.

Tässä artikkelissa ohjausvuorovaikutuksen laatua tarkastellaan tunnetuen näkökulmasta, koska tunnetuki on lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta keskeistä. Tavoitteenamme oli kehittää systemaattinen havainnointimenetelmä syventämään ymmärrystä tunnetuesta vuorovaikutusprosesseissa. Tunnetukiluokittelu kehitettiin moniulotteisen Classroom Assessment Scoring System-menetelmän pohjalta käyttäen videoaineistoja neljän varhaiskasvattajan lukuhetkistä. Valmiin tunnetukiluokittelun avulla havainnoimme kahden varhaiskasvattajan tunnetukea keskustelevan lukemisen periaatteita noudattavan Jänistarinat-intervention aikana, tunnetuen vaihtelua yksittäisissä lukuhetkissä sekä tunnetuen tyypillisiä ilmenemismuotoja.

9. A proposal that provokes further dialogue about practitioner inquiry and elements of a methodological exploration.

Reed, M. JECER 5(1), 2016, p. 189-201.

This paper is concerned with teaching and learning in higher education and is situated in a field of study known as students as researchers. This is where students engage in learning at university aligned with a practice-led inquiry conducted in the workplace. It is a process, which can be applied to a number of modalities or disciplines, but in this case concentrates on the training of early education students. Short paper.

10. Longitudinal Study of Changes in Teachers’ Views of Early Childhood Education in the USA, Russia, and Finland

Vlasov, J., Hujala, E., Essary, J. & Lenskaya, E. JECER 5(1), 2016, p. 202-222.

This investigation examines changes in teachers’ views of the needs of children in early childhood education (ECE) context in the USA, Russia, and Finland over the past two decades. In addition, it focuses on the teachers’ views about their role in the process of child‑rearing within formal ECE institutions. Moreover, the primary purpose of documenting teachers’ views on children’s needs, professional work, and centre‑based child care, between these societal contexts from 1991 and 2011, is to better understand points of comparative change.