JECER 6(2), 2017 – TEEMANUMERO

JECER 6(2), 2017 – teemanumero

VARHAISKASVATUKSEN AMMATILLISUUS
Toimittajat: Päivi Kupila ja Zsuzsa Millei

SISÄLLYS

1. Professionalism as Relational Practice: Guest Editorial

Kupila, P. & Millei, Z. JECER 6(2), 2017, p. 163–165.

This special issue of JECER focuses on professionalism as a relational practice in ECEC and publish original research articles and reflective pieces of ECEC researchers to further our understandings of professionalism in this relational manner. Applying a range of perspectives, the articles draw out different relations present in professionalism and raise further questions about and contradictions prevalent in evolving constructs of professionalism. This issue also reveals some interesting and unexpected ways in which professionalism unfolds for individuals, teams and institutions, between different institutions and governance levels, and how notions of professionalism are constructed in interplays between these multiple levels and players.

2. Just how important is Ethics within Early Childhood Research and Professionalism

Solvason, C. JECER 6(2), 2017, p. 166–176.

*Short papers

In our centre, which specialises in early childhood care in a UK Higher Education Institute, we have developed an approach to student research that ensures that it is purposeful, caring, sensitive and, above all, ethical. Recently, a colleague challenged this by suggesting that ‘ethical practice’ was not necessarily synonymous with ‘good practice’ as it was something that was not even considered by Ofsted, the Government body which assesses the quality of educational provision in the UK.

3. Reflections on professionalism: so many driving forces, refining and shaping professional practice

Reed, M. & Walker, R. JECER 6(2), 2017, p. 177-187.

*Short papers

Early education systems in England require those who work alongside children to follow policies intended to promote quality early education and care. Their professional role is embedded into those systems and includes promoting integrated inter-professional working, safeguarding children’s welfare, supporting children to meet national early learning goals and promoting inclusive education. Their professional responsibilities include demonstrating sound pedagogical practice and a detailed developmental assessment of children. They are also asked to forge positive relationships with families and are accountable to parents and regulators.

4. Ammatin induktiovaiheessa olevien lastentarhanopettajan tehtävissä toimivien arvioita työnkuvastaan, osaamisestaan ja työn kuormittavuudesta

Vertaisarvioitu - Peer-reviewed Onnismaa, E-L., Tahkokallio, L., Reunamo, J. & Lipponen, L. JECER 6(2), 2017, p. 188-206.

Ammatin induktiovaihetta, 3–5 ensimmäistä työvuotta koulutuksesta valmistumisen jälkeen, pidetään työuran kriittisenä vaiheena, jolloin voi tapahtua sekä ammattiin kiinnittymistä että siitä pois ajautumista. Artikkelissa tarkastellaan induktiovaiheessa olevien lastentarhanopettajien tai sosiaalialan AMK-koulutuksen suorittaneiden arvioita työnkuvastaan, osaamisestaan sekä työn kuormittavuudesta lastentarhanopettajan tehtävissä. Aineisto muodostuu mentorointihankkeeseen osallistuneille työuran alkuvaiheessa oleville lastentarhanopettajan tehtävissä toimiville tehdyn kyselyn (N=54) vastauksista, joita analysoitiin tilastollisin menetelmin.

5. Varhaiserityisopettajien ajatuksia työhön kohdistuneista muutoksista

Vertaisarvioitu - Peer-reviewed Viljamaa, E. & Takala, M. JECER 6(2), 2017, p. 207-229.

Tutkimuksessa selvitettiin yhden kunnan varhaiserityisopettajien ajatuksia heidän työhönsä kohdistuneista muutoksista. Kyseisessä kunnassa lakkautettiin päiväkodeissa aiemmin toimineet erityisryhmät ja integroidut erityisryhmät ja kaikki lapset siirtyivät yhteisiin ryhmiin. Varhaiserityisopettajien työnkuva yhdenmukaistui konsultoivaksi, useamman päiväkodin ja ryhmän yhteiseksi opettajaksi. Varhaiserityisopettajien ajatuksia muutoksesta koottiin elektronisella kyselyllä. Sama kysely toistettiin kolmen vuoden aikana kolme kertaa. Vastauksia tulkittiin muutokseen ja kerronnallisuuteen liittyvien teorioiden kautta (Bruner 1986; Fullan 2001).

6. Relational expertise in preschool-school transition

Vertaisarvioitu - Peer-reviewed Rantavuori, L., Kupila, P. & Karila, K. JECER 6(2), 2017, p. 230-248.

The complex and constantly evolving challenges of working life require individuals, groups and work communities to cooperate interprofessionally across sectors and institutional boundaries (Edwards, 2017). In this study, preschool-school transition is a context in which culturally and historically constructed institutional boundaries form an arena for professional learning. In interprofessional work, professionals’ different interpretations of the purpose of collaboration can bring challenges. How-ever, common understanding can be achieved through relational expertise. The aim of the study is to examine what kind of organizational and professional issues can be identified in the development towards relational expertise in the context of transition.

7. Kosketus päiväkodin kasvattajien kertomuksissa

Vertaisarvioitu - Peer-reviewed Keränen, V., Juutinen, J. & Estola, E. JECER 6(2), 2017, p. 249-268.

Artikkelissa tarkastelemme kasvattajien kertomuksia kosketuksesta ammatillisessa varhaiskasvatuksessa. Kosketus on osa kasvatustyön ruumiillisuutta, johon kietoutuvat kasvattajien henkilökohtaiset kokemukset ja kulttuuriset tavat koskea ja tulla kosketetuksi. Tutkimuksemme innoittajana on toiminut filosofi Maurice Merleau-Pontyn ruumiillisuuden filosofia. Aineiston muodostavat kaksi päiväkodin kasvattajien kanssa käytyä kerronnallista ryhmäkeskustelua. Ensimmäisessä ryhmäkeskustelussa keskustelun virittäjinä toimivat kasvattajien päiväkotiarjesta kuvatut videoepisodit kasvattajan ja lapsen välisistä kosketushetkistä. Toiseen ryhmäkeskusteluun osallistuivat samat kolme kasvattajaa.