Mediakasvatustietoisuuden jäsentäminen varhaiskasvatuksessa

Mediakasvatustietoisuuden jäsentäminen varhaiskasvatuksessa

Kirjoittaja: Saara Salomaaa (saara.salomaa@kavi.fi)

Lähde: Journal of Early Childhood Education Research; Vol 5(1), p. 136-161.

Kokoteksti: PDF

Tiivistelmä: Vaikka media kuuluu kiinteästi suomalaislasten arkeen, mediakasvatusta ei toistaiseksi ole otettu systemaattisesti osaksi varhaiskasvatustyötä. Tarve vahvistaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten mediakasvatukseen liittyvää osaamista on havaittu sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tässä artikkelissa käsitellään mediakasvatusta varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja pedagogiikan näkökulmasta. Kasvatustietoisuudella on nähty olevan merkittävä rooli kasvatustekoja ja -toimintaa ohjaavana elementtinä, joten tässä artikkelissa mediakasvatusta lähestytään Hirsjärven kasvatustietoisuuden mallin pohjalta. Artikkelissa esitellään mediakasvatuksen ja varhaiskasvatuksen tutkimukseen pohjalta tuotettu Hirsjärven kasvatustietoisuus-mallia täydentävä mediakasvatustietoisuuden malli institutionaaliseen varhaiskasvatukseen. Lähtökohtana on, että mediakasvatuksessa tulee huomioida varhaiskasvatuksen ominaisluonne hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena sekä toimia varhaiskasvatuksen pedagogiikan periaatteiden mukaisesti. Ehdotusta mediakasvatustietoisuuden malliksi on syytä testata empiirisesti. Tulevissa tutkimuksissa mallia voidaan hyödyntää tarkasteltaessa esimerkiksi sitä, millaista mediakasvatus-tietoisuutta varhaiskasvatuksen ammattilaiset puheessaan ilmentävät tai ohjaavat asiakirjat, opetusmateriaalit ja muut ammattikäyttöön tarkoitetut tekstit rakentavat.

Asiasanat: mediakasvatus, varhaiskasvatus, kasvatustietoisuus, medialukutaito

ISSN: 2323-7414

ISSN-L: 2323-7414 online

Kirjoittajan organisaatio: aKansallinen audiovisuaalinen instituutti, Helsinki, Suomi