JECER 2(1), 2013

Table of Contents JECER 2(1), 2013

1. Kielikylpy Suomessa varhaiskasvatuksen kentällä – Mihin suunta tulevaisuudessa?

Harju-Luukkainen, H. JECER 2(1), 2013, p. 2–23.

Kielikylpy käsitteenä on muuttunut Suomessa yli 20-vuotisen taipaleensa aikana. Se voidaan nähdä nykyisellään yläkäsitteenä monille erityyppi-sille ruotsinkielisille kielenoppimisen ohjelmille. Tässä artikkelissa tarkastellaan aluksi kielikylvyn määritelmää sekä kielikylvyn keskeisiä periaatteita…

2. Pedagogiset toiminnat erityisryhmissä ja oppimisympäristön laatu

Alijoki, A., Suhonen, E., Nislin, M., Kontu, E. & Sajaniemi, N. JECER 2(1), 2013, p. 24–47.

Tässä artikkelissa kuvataan erityisryhmien oppimisympäristön laatua ja erityisryhmissä toteutettavia pedagogisia toimintoja. Oppimisympäristön laatua arviointiin käyttämällä strukturoitua havainnointivälinettä, joka on kehitetty päiväkodin kasvattajien työvälineeksi erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisympäristön kehittämiseksi…

3. Educators’ views on parents’ participation on three different identified levels

Venninen, T. & Purola, K. JECER 2(1), 2013, p. 48–62.

Ongoing discussions emphasize parents’ participation as a pivotal element of early childhood education. In this paper, we will discuss the challenges to supporting parents’ participation in Finnish day care centres.

4. 3-4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen

Jämsén, A., Villberg J., Mehtälä, A., Soini, A., Sääkslahti, A. & Poskiparta, M. JECER 2(1), 2013, p. 63–82.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3-4-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden intensiteetin eroja päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteyttä lasten fyysiseen aktiivisuuteen.