Kasvatuskumppanuus ammatillisena yhteistyösuhteena − Eronteot muihin sosiaalisiin kumppanuussuhteisiin varhaiskasvatuksen ammattilaisten puhetavoissa

Kasvatuskumppanuus ammatillisena yhteistyösuhteena − Eronteot muihin sosiaalisiin kumppanuussuhteisiin varhaiskasvatuksen ammattilaisten puhetavoissa

Author(s): a Kekkonen, Marjatta (marjatta.kekkonen@thl.fi)

Source: Journal of Early Childhood Education Research; Vol 1(1), p. 3-21.

Full text: PDF (only in Finnish)

Abstract: The concept of educational partnership in ECEC services has been researched from the standpoint of societal educators, parent-­teacher conferences, the municipality based ECEC‐educational plans as well as from point of view of mothers’ on child education and their need for support. The concept of educational partnership is problematic in public services, where responsibilities and tasks of different stakeholders are not based on equality and free choice. The concept has also been criticized for being too intimate to represent the relationship of citizens and public services. The aim of this article is to generate and define professional borders of partnership relationship by differentiating the meaning of educational partnership from more informal social relationships. Data consists of interviews and group discussions of early childhood practitioners. The voice of parents and children is generated through practitioners’ talk. The framework of the study is social constructionism and discursive social psychology. The focus of analysis is in conversational practices, which construct and generate social reality. The use of language is understood as a form of social action, as doing through talking. The construction of educational partnership is differentiated from similar discourses of informal social relationships such as friendship, peer relationship, kinship and personal chemistry relationships. In conclusion, educational partnership enhances the equality of children when based on professional expertize, openness and commitment to basic values of early childhood

Tiivistelmä: Kumppanuutta on aiemmin tutkittu vanhempien yhteiskunnallisia kasvattajia koskevien käsitysten, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelujen, kuntakohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja äitien kasvatuskäsitysten ja tuen tarpeiden näkökulmasta. Kumppanuuskäsitteen on kuitenkin todettu olevan ongelmallinen osana julkista palvelujärjestelmää, jossa osapuolten vastuut ja tehtävät eivät perustu vapaaseen valintaan. Käsitteen on arvioitu myös olevan liian intiimi kuvaamaan kuntalaisen ja julkisen palvelujen välistä suhdetta. Tämän artikkelin tehtävänä on tuottaa rajanvetoa kasvatuskumppanuuteen ammatillisena yhteistyösuhteena erittelemällä kumppanuuden sosiaalisiin suhteisiin liittyviä merkityssisältöjä. Haastatteluja keskusteluaineisto on kerätty varhaiskasvatuksen työntekijöiltä. Vanhemmat ja lapset ovat mukana tutkimuksessa kasvattajien puhuntana. Tutkimuksen viitekehys on sosiaalinen konstruktionismi ja tutkimusmetodi on diskursiivinen sosiaalipsykologia, jossa tarkastellaan niitä tapoja, joilla kielenkäyttö rakentaa ja tuottaa sosiaalista todellisuutta. Kielenkäyttö ymmärretään itsessään sosiaalisena toimintana, puheella tekemsenä. Ammatillisen kasvatuskumppanuuden käsitettä rajataan erittelemällä sen vastadiskursseina ystävyys‐, vertais-­ ja läheissuhteita sekä henkilökemioita kuvaavia puhetapoja. Johtopäätöksissä todetaan, että kasvatuskumppanuus edistää lasten tasavertaisuutta perustuessaan ammatilliseen asiantuntijuuteen, jota luonnehtii avoimuus ja sitoutuneisuus varhaiskasvatuksen arvoperustaan

Author-Supplied Keywords: partnership, professionalism, cooperation, early childhood education and care

Asiasanat: kumppanuus, ammatillisuus, yhteistyö, varhaiskasvatus

ISSN: 2323-7414

ISSN-L: 2323-7414 online

Author Affiliations: a Terveyden ja hyvinvoinnin laitos