Kielikylpy Suomessa varhaiskasvatuksen kentällä – Mihin suunta tulevaisuudessa?

Kielikylpy Suomessa varhaiskasvatuksen kentällä – Mihin suunta tulevaisuudessa?

Author(s): Harju-Luukkainen, Heidi a (heidi.harju@helsinki.fi)

Source: Journal of Early Childhood Education Research; Vol 1(2), p. 2–23.

Full text: PDF (in Finnish)

Abstract: The definition of language immersion has been reshaped during its over twenty year history in Finland. Today, it can be seen as a major concept for many different types of Swedish immersion programmes. In this article I firstly discuss the definition of language immersion and its central principles. Secondly, I give an overview of research conducted into language immersion in the field of early childhood education. The purpose of this article is not only to provide a general definition of language immersion but also to provide an overview of studies conducted in the field of early childhood education. Language immersion has provoked relatively little research interest in Finland, considering the number of children involved in the programme. Linguistic related research has been the dominant research area. Consequently, insufficient attention has been given to the definition of language immersion, the development of didactics and practical teacher education. Finnish educational immersion research is still quite modest, and there are many areas in need of development.

Tiivistelmä: Kielikylpy käsitteenä on muuttunut Suomessa yli 20-vuotisen taipaleensa aikana. Se voidaan nähdä nykyisellään yläkäsitteenä monille erityyppisille ruotsinkielisille kielenoppimisen ohjelmille. Tässä artikkelissa tarkastellaan aluksi kielikylvyn määritelmää sekä kielikylvyn keskeisiä periaatteita. Tämän jälkeen tehdään katsaus kielikylpytutkimuksiin varhaiskasvatuksen kentällä. Artikkelin tarkoituksena on luoda yleiskuva kielikylvystä käsitteenä sekä varhaiskasvatukseen suuntautuneesta tutkimuksesta Suomessa. Kielikylpyä on tutkittu varsin vähän ottaen huomioon sen nykyinen levinneisyys ja suosio. Lingvistinen tutkimus on ollut tässä vallitsevaa. Kielikylvyn määrittelyyn, didaktiikan kehittämiseen tai opettajankoulutukseen käytännön tasolla ei ole kiinnitetty riittävää huomiota. Suomalaiseen kielikylpyyn kohdistuvan kasvatustieteellisen tutkimuksen voidaan siis sanoa olevan pitkälti vielä lapsen kengissä ja kehityskohteita olevan useita.

Author-Supplied Keywords: language immersion, didactics, early childhood education

Asiasanat: kielikylpy, didaktiikka, varhaiskasvatus

ISSN: 2323-7414

ISSN-L: 2323-7414 online

Author Affiliation: a Helsingin yliopisto