Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä

Author(s): Puroila, Anna-Maija a (anna-maija.puroila@oulu.fi) & Estola, Eila

Source: Journal of Early Childhood Education Research; Vol 1(1), p. 22-43.

Full Text: PDF (only in Finnish)

Abstract:The article focuses on children’s well-­being in Finnish day care centres. We conceptualize well-­being as socially constructed stories in children’s everyday life. We are interested in the processes of narrating and the contents of the stories: How do children tell about their well-­being? What do children tell about their well-­being? The research material was collected in three groups of children ranging from one to seven years old. We participated in the everyday life of children, listened to their stories, and co-­constructed diverse research material together with children and adults. The analysis of the children’s narrating processes reveals their holistic, embodied, and multimodal nature. The contents of the stories are analysed from three perspectives: 1) possession and material resources, 2) social relationships, and 3) participation and the ability to fulfil oneself. Finally, we evaluate the scientific quality of our research and reflect the research findings with the philosophical discussions about good life.

Tiivistelmä: Artikkeli kohdistuu lasten hyvinvointiin päiväkotikontekstissa. Ymmärrämme hyvinvoinnin lasten arjessa sosiaalisesti rakentuvina kertomuksina. Olemme kiinnostuneita sekä kerronnan prosessista että kertomusten sisällöistä: Miten lapset kertovat hyvinvoinnistaan? Mitä lapset kertovat hyvinvoinnistaan? Tutkimusaineistoa koottiin kolmessa päiväkotiryhmässä, joissa lapset olivat iältään 1-­7 ‐vuotiaita. Osallistuimme lasten päiväkotiarkeen, kuuntelimme heidän kertomuksiaan ja tuotimme yhdessä lasten ja aikuisten kanssa monimuotoista aineistoa. Kerronnan prosessiin kohdistuva analyysi osoittaa lasten kerronnan kokonaisvaltaisuuden, kehollisuuden ja monikanavaisuuden. Kertomusten sisältöjä tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: 1) omistaminen ja aineelliset resurssit, 2) sosiaaliset suhteet sekä 3) osallistuminen ja itsensä toteuttaminen. Lopuksi arvioimme tutkimuksen tieteellistä laatua ja peilaamme tutkimuksen tuloksia filosofian piirissä käytyyn keskusteluun hyvästä elämästä.

Author-Supplied Keywords: children’s well‐being, narrative approach, small stories, day care centre

Asiasanat: lasten hyvinvointi, kerronnallinen lähestymistapa, pienet kertomukset, päiväkoti

ISSN: 2323-7414

ISSN-L: 2323-7414 online

Author Affiliations: a Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, b Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta