Pedagogiset toiminnat erityisryhmissä ja oppimisympäristön laatu

Pedagogiset toiminnat erityisryhmissä ja oppimisympäristön laatu

Author(s): Alijoki, Alisa a (alisa.alijoki@helsinki.fi), Suhonen, Eira b, Nislin, Mari c, Kontu, Elina d & Sajaniemi, Nina e

Source: Journal of Early Childhood Education Research; Vol 2(1), p. 24–47.

Full text: PDF (in Finnish)

Abstract: This article examines the quality of learning environment in special groups and the pedagogical methods applied. This study involved about half (n=24) of the special groups in Helsinki. A structured observation instrument was used to evaluate the learning environment quality. The evaluation was conducted by consulting special teachers, trained by researchers. Pedagogical methods and their application were inquired from special teachers through an electric questionnaire, devised for the research. Overall, the quality of learning environment in special groups proved to be high. According to the assessments, activities and classroom facilities met the individual needs of children. The interaction between children and educators was found to be functional and the educators well-committed. The weakest estimates concerned the documentation of the follow-up of children. General pedagogical methods, described as versatile by special teachers, were emphasized in the activities of special groups. Interventions covered roughly one third of these activities and were mainly focused on the training of linguistic and motor skills. Social and emotional interventions were mentioned less frequently. However, the interaction- and emotional learning skills were often mentioned as an objective, as part of general educational activities.

Tiivistelmä: Tässä artikkelissa kuvataan erityisryhmien oppimisympäristön laatua ja erityisryhmissä toteutettavia pedagogisia toimintoja. Oppimisympäristön laatua arviointiin käyttämällä strukturoitua havainnointivälinettä, joka on kehitetty päiväkodin kasvattajien työvälineeksi erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisympäristön kehittämiseksi. Oppimisympäristön laadun arvioinnin suorittivat kiertävät erityislastentarhanopettajat. Pedagogisia menetelmiä ja niiden käyttöä kysyttiin erityislastentarhanopettajilta tutkimusta varten laaditulla sähköisellä kyselylomakkeella. Kokonaisuutena oppimisympäristöjen laatu erityisryhmissä osoittautui korkeaksi. Tilajärjestelyt ja toiminnot erityisryhmissä olivat hyvin suunniteltuja ja lasten yksilölliset tarpeet huomioivia. Lasten ja kasvattajien välinen vuorovaikutus oli toimivaa ja kasvattajat olivat sitoutuneita toimintaan. Lasten kehityksen ja oppimisen seurantaan liittyvistä dokumentoinneista saatiin heikoimmat arviot. Erityisryhmien toiminnoissa korostuivat yleiset pedagogiset menetelmät, joiden käyttöä erityislastentarhanopettajat kuvasivat monipuolisesti. Interventioiden osuus toiminnoista oli noin kolmasosa, ja ne kohdistuivat pääsääntöisesti kielellisten ja motoristen taitojen harjaannuttamiseen. Sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen liittyviä interventioita esiintyi harvemmin. Tosin yleisten pedagogisten toimintojen yhteydessä mainittiin usein niiden tavoitteena olevan vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen.

Author-Supplied Keywords: special group, learning environment, intervention, pedagogy

Asiasanat: erityisryhmä, oppimisympäristö, interventio, pedagogiikka

ISSN: 2323-7414

ISSN-L: 2323-7414 online

Authors Affiliations: a-e Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Finland